Clement-Gavarry-biography

Clement-Gavarry-biography

بازرگانی عطر دیپلمات: برای کلمنت گاواری، عطرسازی نقطه درخشش در زندگیست. وی که نسل چهارم از خانواده ایست که خود را وقف عطرسازی کرده است متولد پاریس در فرانسه می باشد. او از سن 20 سالگی در نیویورک زندگی کرده است. او معتقد است آثارش تعادل میان عقل و احساس را در خود دارد. از وی آثار ارزشمندی به بازار عرضه شده است.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*